ClearX Logo

Обща покупка на климатици

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Общи условия за участие в кампанията за колективна покупка на климатици, организирана от Българска национална асоциация „Активни потребители”(„Общите условия“). Настоящите Общи условия се прилагат за потребители, които чрез онлайн регистрация потвърждават участието си в Кампанията за колективна покупка на климатици („Кампанията за колективна покупка“). Насърчаваме Ви да прочетете тези правила и условия внимателно и подробно. Регистрацията и участието в колективната поръчка ще се организират по информиран, отговорен начин и в съответствие с целите на колективната покупка и проекта CLEAR-X.

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Целта на кампанията за колективно закупуване е да предостави възможност на потребителите да закупят изгодно и безопасно надеждни и независимо лабораторно изпитани климатици.

УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВНАТА ПОКУПКА

Участието е отворено за всички потребители, желаещи да закупят климатик, като се възползват от предимствата на колективната покупка. Всички регистрирани потребители могат да се включат в колективната покупка. За да кандидатствате за нея, моля, посетете www.obstapokupka.online. Регистрацията за колективна покупка е безплатна и доброволна. С регистрацията си потребителят („регистриран потребител“) изразява желанието си да участва в колективна покупка. По този начин той/тя си гарантира, че ще бъде информиран за напредъка на колективното закупуване и ще получава оферти. Регистрацията за колективно закупуване е предпоставка за получаване на оферта и за получаване на право да купувате от доставчика при условията за колективно закупуване, които ще бъдат посочени в офертата. Трябва да прочетете внимателно настоящите Общи условия и съобщението за защита и обработка на личните данни, което е неразделна част от настоящите Общи условия. С регистрацията си приемате разпоредбите на настоящите Общи условия за участие и потвърждавате, че сте се запознали с Уведомлението за защита и обработка на лични данни за колективна покупка на климатик. Регистрацията и участието в колективната покупка не задължава регистрирания потребител да закупи климатик. Важно е да предоставите правилни лични данни и цялата необходима информация при регистрацията. Преди регистриран потребител да реши да закупи климатик, препоръчваме да проверите дали избраната от Вас оферта отговаря на вашите нужди.

ИЗБОР И ПОКУПКА НА КЛИМАТИК

Като част от кампанията за колективно закупуване Българска национална асоциация „Активни потребители” ще покани за участие заинтересовани доставчици. В контекста на колективното закупуване ще изберем доставчика (или няколко доставчика), който ще предложи на потребителите да закупят климатик при благоприятно съотношение на цена с качество. След като се регистрира, потребителят ще получи имейл с оферта за колективна покупка (цена и условия от един или повече различни доставчици), съдържаща цялата информация и специален идентификационен код, който ще му позволи да упражни правото си да закупи климатик съгласно условията на колективната покупка от избрания доставчик. Покупката ще се извърши онлайн. Специален идентификационен код ще бъде въведен в специално поле в браузъра по време на покупката. Забранено е прехвърлянето на този код на друг потребител. След като се регистрира, потребителят, който желае да приеме офертата за закупуване климатик, ще потвърди това в съответствие с инструкциите, които ще му бъдат изпратени по имейл заедно с общата оферта за покупка. Договорът за покупка ще бъде подписан директно с доставчика. Вашите лични данни могат да бъдат предадени на доставчика на услуги, избран по време на кампанията и от Асоциация „Активни потребители”, за да може да Ви направи оферта и в случай на успех да сключи с Вас договор за покупко-продажба.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Регистрираните потребители ще могат да закупят ограничено количество климатици, в съответствие с условията на доставчика, участващ в колективната покупка. Покупките ще ще могат да бъдат осъществени от момента, в който регистрираните потребители получат офертата за колективна покупка, което се очаква да бъде в края на март до средата на май 2023 г.

ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ

1. На 20 Mарт 2023 година стартира онлайн кампанията за колективна покупка и събиране на потребителски заявки за включване в кампанията.

2. Между края на месец Април и средата на месец Май 2023 г. - Всички регистрирани потребители ще получат имейл с необвързваща оферта за колективна покупка и инструкции как да направят покупката на избран от тях модел.

3. До месец Юни или средата на Юли 2023 г. - Регистрираните потребители ще имат възможност да закупят избран от тях климатик посредством специален идентификационен код. От този период нататък кампанията за колективна покупка ще се счита за приключила и повече нови регистрации няма да бъдат допускани. Потребителите, които не са приели офертата на време в съответствие с условията, договорени от Асоциация „Активни потребители“ с доставчика, ще загубят достъп до идентификационния код и няма да могат да участват при условията на колективната покупка.

Организаторът на кампанията за колективна покупка си запазва правото да приключи предсрочно кампанията или изцяло да спре възможността за колективна покупка. Организаторът на кампанията за колективна покупка, в сътрудничество с избрания доставчик, също си запазва правото да направи допълнителна оферта към потребителя при същите условия за колективна покупка.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Колективният договор за закупуване на климатик се сключва между потребителя и доставчика, участващ в кампанията за колективно закупуване. Асоциация „Активни потребители” не е страна по договора и следователно не носи отговорност за договора, сключен между потребителя и доставчика (т.е. купувача и продавача). ВНИМАНИЕ! Асоциация „Активни потребители” си запазва правото да отхвърли заявката на регистриран потребител или да откаже по-нататъшното му участие в покупка, ако се установи, че услугата се използва безотговорно или по начин, който не е в съответствие с целите на колективната покупка, или ако предоставената информация е невярна или подвеждаща. Ние се стремим да избягваме действия, които могат да навредят на репутацията на Българска национална асоциация „Активни потребители” или на трети страни. Цялото съдържание, отпечатано или изтеглено от уебсайта за колективни покупки www.obstapokupka.online , е само за лична употреба. Не трябва да използвате уебсайта (и неговото съдържание) по начин, който накърнява доброто име и репутацията на Асоциация „Активни потребители”. Също така е забранено използването на уебсайта (и неговото съдържание) за получаване на ползи от трети страни. Асоциация „Активни потребители”не носи отговорност за ситуация, при която потребителят не може да се възползва от оферта за колективна покупка, например поради технически проблеми или непреодолима сила.

ЗА ОРГАНИЗАТОРА НА КОЛЕКТИВНАТА ПОКУПНА КАМПАНИЯ

Колективната кампания за закупуване на климатик се организира от Асоциация „Активни потребители”, ул. „Врабча” 26 ; електронна поща: bnap@bnap.org. Ако искате помощ при регистрацията или повече информация относно колективното закупуване, моля, обадете се на +359884238144 (делнични дни от 10 до 17 часа) или ни пишете на klimatici2023@aktivnipotrebiteli.bg.